Tiếp nhận thiết bị dạy học lớp 2

Căn cứ Thông tư số 43/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2;

Căn cứ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt Danh mục thiết bị chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 2 các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 505/2022/HĐKT/SGDĐT ký ngày 15/6/2022 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị với Công ty TNHH Tuyết Nga;

Căn cứ Công văn số 907/CV/TNC ngày 09/7/2022 của Công ty TNHH Tuyết Nga về thông báo kế hoạch giao hàng hóa theo hợp đồng 505/2022/ HĐKT/SGDĐT;

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác giao nhận, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng thiết bị.

Bài viết liên quan

 

 

 

Trường TH Tân Long 

Địa chỉ: Hướng Hoá - Quảng Trị

Điện thoại: 0900000000

Email: qti-huonghoa-thtanlong@edu.viettel.vn

 

 

 

Hỗ trợ & phát triển bởi ViettelStudy.vn

Ghi rõ nguồn ViettelStudy.vn khi trích thông tin từ website này